Text Size

20 επιχειρηματικές προτάσεις του ICC για το G20

 

13-11-2014 Οι G20 έχουν γίνει μια ισχυρή δύναμη για τη διαμόρφωση των κανόνων εμπλοκής στον ανταγωνισμό σε μια όλο και πιο ολοκληρωμένη παγκόσμια οικονομία - και η επιχειρηματική κοινότητα έχει ένα σαφές ενδιαφέρον για την επιτυχία της.

Όταν η σύνοδος κορυφής του G20 θα ξεκινήσει στις 15 Νοεμβρίου, το
ICC θα τους προωθήσει 20 συστάσεις που διαμορφώθηκαν κατά τη διαδικασία Β20.


Για την προώθηση της διαρθρωτικής ευελιξίας, όλες οι κυβερνήσεις του G20 θα πρέπει:1. Να επικυρώσουν άμεσα και να εφαρμόσουν τη Συμφωνία του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου για τη Διευκόλυνση του Εμπορίου και να παράσχουν τεχνογνωσία και οικονομική υποστήριξη για την ανάπτυξη του παγκόσμιου εμπορίου καλώντας και τους εταίρους τους να πράξουν το ίδιο.

2. Να αναπτύξουν στρατηγικές στην εφοδιαστική αλυσίδα της χώρας τους και να άρουν τα εμπόδια μέσω εσωτερικών μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων στις υποδομές.

3. Να επιβεβαιώνουν την κρίσιμη σημασία των υποδομών – και των ιδιωτικών επενδύσεων στις υποδομές - και να θέσουν συγκεκριμένους επενδυτικούς στόχους σε 5-ετές πρόγραμμα που θα ευθυγραμμίζονται με ένα εθνικό στρατηγικό όραμα.

4. Να καθιερώσουν, να δημιουργήσουν και να παραδώσουν αξιόπιστα εθνικά μέσα υποδομών που θα έχουν αξιολογηθεί και ιεραρχηθεί αυστηρά και από τις ανεξάρτητες αρχές των υποδομών, και οι οποίες να επωφεληθούν πλήρως από τη χρηματοδότηση και την τεχνογνωσία του ιδιωτικού τομέα.

5. Να καθιερώσουν παγκόσμιο κόμβο υποδομών για τη διάδοση των άριστων πρακτικών για τη διευκόλυνση της ανάπτυξης καθώς και για την ενημέρωση των έτοιμων, για προσέλκυση επενδύσεων, έργων υποδομής.

6. Να καθιερώσουν εθνική ατζέντα καινοτομίας για τη στήριξη των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων.

7. Να βελτιώσουν το επίπεδο ανταπόκρισης στην εκμάθηση του οικοσυστήματος και των αναγκών του εργατικού δυναμικού.

8. Να εξαλείψουν τα εμπόδια που αποτρέπουν τους επιχειρηματίες από την εκκίνηση και την ανάπτυξη επιχειρήσεων.

9. Να αναλάβουν διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις για να αυξηθεί η ευελιξία, η προσαρμοστικότητα και η κινητικότητα εντός και μεταξύ των αγορών εργασίας.


Για την προώθηση της ελεύθερης κυκλοφορίας σε διασυνοριακό επίπεδο, οι κυβερνήσεις του G20 θα πρέπει:

10. Να μειώσουν τον προστατευτισμό και τα εμπόδια, ιδίως τα δασμολογικά εμπόδια.

11. Να αντιληφθούν ότι οι προτιμησιακές εμπορικές συμφωνίες (PTAs) φέρνουν καλύτερα αποτελέσματα μέσω της διαβούλευσης με τις επιχειρήσεις, της βελτίωσης της διαφάνειας και της συνέπειας και της αντιμετώπισης των αναδυόμενων εμπορικών θεμάτων.

12. Να εργαστούν για την καλύτερη προώθηση και προστασία της διασυνοριακής ροής κεφαλαίων και άμεσων ξένων επενδύσεων (FDI) μέσω ενός ισχυρού υποδείγματος Συμφωνίας Επένδυσης.


Για να προωθηθούν συνεπείς και αποτελεσματικές ρυθμίσεις, όλες οι κυβερνήσεις του G20 θα πρέπει:

13. Να οριστικοποιήσουν βασικές παγκόσμιες οικονομικές μεταρρυθμίσεις το 2014 και να δημιουργήσουν ένα πρωτόκολλο για τις διεργασίες λήψης διεθνών κανόνων/ αποφάσεων, αρχής γενομένης από το 2015, το οποίο να εμπλέκει και τον ιδιωτικό τομέα, για να εξασφαλιστεί ότι οι κανόνες είναι κατάλληλοι για το σκοπό που δημιουργούνται και πλήρως λαμβάνουν υπόψη τις επιπτώσεις στην πραγματική οικονομία.

14. Να επιβεβαιώσουν ότι οι αναδυόμενες οικονομίες (EMEs) θα έχουν αποτελεσματική αντιπροσώπευση στους παγκόσμιους φορείς τυποποίησης και ότι οι κανονισμοί αντικατοπτρίζουν τις κοινωνικές, οικονομικές και δημοσιονομικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι EMEs.

15. Να επανεξετάσουν τη προληπτική εποπτεία και τις δεοντολογικές ρυθμίσεις ώστε να διασφαλιστεί ότι οι περιορισμοί δεν παρεμποδίζουν αδικαιολόγητα την ένταξη των μικρών & μεσαίων επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση.


16. Να προωθήσουν μακροπρόθεσμες επενδύσεις μέσω της εξάλειψης των περιττών κανονιστικών αντικινήτρων και να αναπτύξουν τις τοπικές αγορές κεφαλαίου και χρηματοδοτικών εργαλείων μέσω της βελτίωσης της σχέσης κινδύνου/απόδοσης.

17. Να εφαρμόσουν διαφάνεια στη προμήθεια των υποδομών και στις διαδικασίες εγκρίσεων, που να συμμορφώνονται με την παγκόσμια πρακτική, συμπεριλαμβανομένης της δέσμευσης για συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα στις εγκρίσεις.


Για να προωθηθεί η ακεραιότητα και η αξιοπιστία στο εμπόριο, όλες οι κυβερνήσεις του G20 θα πρέπει:

18. Να συμφωνήσουν στην εναρμόνιση των νόμων που σχετίζονται με την καταπολέμηση της διαφθοράς και δίνουν κίνητρα στις εταιρείες να αναπτύξουν εσωτερικά προγράμματα συμμόρφωσης.

19. Να επιβάλουν ισχύοντα νομικά πλαίσια, όπως η Σύμβαση του ΟΟΣΑ κατά της Δωροδοκίας και η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά της Διαφθοράς και να ιδρύσουν ή να ενισχύσουν μια εθνική ανεξάρτητη αρχή, που θα έχει κάθε δικαιοδοσία στην παρακολούθηση και καταπολέμηση της διαφθοράς.

20. Να εγκρίνουν τις βασικές αρχές του G8 που σχετίζονται με τη διαφάνεια της ιδιοκτησίας και ελέγχου των εταιρειών και των σχετικών με αυτό νομικών ρυθμίσεων.