Text Size

Επιτροπές ICC

committee


Τα Μέλη του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου, όπως το ICC Hellas, αξιοποιούν την επιστημονική γνώση των 500 επιχειρηματικών εμπειρογνώμων που εργάζονται για τις τεχνικές επιτροπές και τις ομάδες εργασίας του ICC.

Οι Επιτροπές διατυπώνουν θέσεις και καταρτίζουν κανόνες, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία των μελών του ICC, πάνω σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που αφορούν την λειτουργία των επιχειρήσεων, όπως οι τραπεζικές συναλλαγές, οι εμπορικές συμβάσεις, κ.ά.

 

Arbitration (Διαιτησία)
Κοινοποιεί τις εξελίξεις και τις νέες διαδικασίες σχετικά με τη διεθνή εμπορική διαιτησία και προάγει την εμπορική διαιτησία καθώς και άλλες μορφές επίλυσης διαφορών.

Banking  (Τραπεζικής Τεχνικής)
Λειτουργεί ως παγκόσμιο φόρουμ και δημιουργεί κανόνες για τη διεθνή χρηματοδότηση της επιχειρηματικής κοινότητας.
Στόχοι:
- Να εξερευνήσει την σκοπιμότητα για μια τεχνική αναθεώρηση των κανονισμών των Ενέγγυων Πιστώσεων (UCP 600).
- Να προωθήσει τον κανονισμό eUCP που συμπληρώνει τον UCP 600, και καλύπτει την αυξανόμενη χρήση της ηλεκτρονικής παρουσίας εγγράφων.
- Να προάγει Διεθνή Πρότυπη Τραπεζική Πρακτική (ISBP).

 Commercial Law and Practices (Εμπορικό Δίκαιο και Πρακτική)
Δημιουργεί υποδείγματα για διεθνείς εμπορικές συμβάσεις και μεταφέρει τις επιχειρηματικές απόψεις στους διακυβερνητικούς οργανισμούς για τον καθορισμό των εμπορικών κανόνων.
Στόχοι:
- Να προετοιμάσει υποδείγματα συμβάσεων για συγχωνεύσεις και εξαγορές, συμβάσεις «με το κλειδί στο χέρι» και τις επιλεκτικές διανομές.
- Να προωθήσει τα Incoterms 2020.
- Να διαθέσει στην αγορά την έκδοση του ICC "Force Majeure & Hardship Clauses 2003" (Ανωτέρα Βία & Απρόβλεπτη Μεταβολή Ευθύνης).

Competition (Ανταγωνισμός)
Διασφαλίζει ότι οι σύγχρονες ανάγκες των επιχειρήσεων λαμβάνονται υπ' όψη από τις κυβερνήσεις κατά την δημιουργία νομοθετικών διαταγμάτων που αφορούν τον ανταγωνισμό.
Στόχοι:
- Να εκπροσωπεί και να υπερασπίζεται τις επιχειρήσεις στην ανταγωνιστική πολιτική τους, την αύξηση του δυναμικού τους και τις συγχωνεύσεις.
- Να ενθαρρύνει αμοιβαίως τη συμβατότητα των εθνικών καθεστώτων ανταγωνισμού.
- Να συμβουλεύει τον Παγκόσμιο Οργανισμού Εμπορίου (WTO) στις εργασίες του για τη δημιουργία πλαισίου πολιτικής του πολυεθνικού ανταγωνισμού.
- Να συμμετάσχει σε συζητήσεις που θα γίνουν στις ΗΠΑ και την Ε.Ε. για την διαφορά μεταξύ των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και ανταγωνισμού.

Corporate Responsibility & Anti-corruption (Εταιρική Ευθύνη και Kαταπολέμηση της Διαφθοράς)
Σκοπός της Επιτροπής είναι να καθορίσει τον ρόλο των επιχειρήσεων στα πλαίσια της παγκοσμιοποίησης, να αναπτύσσει κανόνες συμπεριφοράς και βέλτιστες πρακτικές για την εταιρική ευθύνη και να τις ενθαρρύνει στο να παίρνουν από μόνες τους μέτρα ενάντια στους εκβιασμούς και τη δωροδοκία  και να επηρεάζει τις διακυβερνητικές πρωτοβουλίες πάνω σε αυτά τά θέματα.

Στόχοι:

- Να παράσχει μια επιχειρηματική προοπτική σε εταιρικά ζητήματα ευθύνης.
- Να υποστηρίξει την επιχειρηματική άποψη στις διεθνείς πρωτοβουλίες για την εταιρική ευθύνη.
- Να συμβάλει στις εργασίες του ICC για την εταιρική διακυβέρνηση.

- Να αναπροσαρμόσει την έκδοση «Καταπολέμηση της Δωροδοκίας»: Ένα εγχειρίδιο εταιρικής πρακτικής».

- Να επηρεάσει τις διακυβερνητικές πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα.

- Να τροφοδοτήσει με τις επιχειρηματικές απόψεις τα Η.Ε. στις διαπραγματεύσεις για μια σύμβαση ενάντια στη δωροδοκία.
- Να συμβάλει μαζί με τις άλλες επιτροπές του ICC σε ένα πρόγραμμα εργασίας ενάντια στο ξέπλυμα χρημάτων.

Customs & Trade Facilitation (Τελωνεία & Διευκόλυνσηι Εμπορίου)
Σκοπός της Επιτροπής είναι να μειώσει τους φραγμούς στο διασυνοριακό εμπόριο που έχουν σχέση με την τελωνειακή πολιτική και τις διαδικασίες.
Στόχοι:
- Να προτείνει τρόπους βελτίωσης και ασφάλειας των διαδικασιών μεταφορών/διακίνησης, χωρίς να δημιουργήσει νέους εμπορικούς φραγμούς.
- Να ενθαρρύνει τον εκσυγχρονισμό των τελωνειακών εργασιών και την απλοποίηση των εμπορικών διαδικασιών.
- Να συμβουλεύει τις αναπτυσσόμενες χώρες, για το πώς θα βελτιώσουν την ανάπτυξη του δυναμικού τους σε συνεργασία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τελωνείων, την Παγκόσμια Τράπεζα και άλλους σχετικούς οργανισμούς.
- Να καταθέσει τις επιχειρηματικές συνιστώσες για τις εμπορικές διευκολύνσεις ώστε να συμπεριληφθούν στις εργασίες του «Γύρου της Doha».

Digital Economy (Ψηφιακή Οικονομία)
Η Επιτροπή προωθεί την εξέλιξη του ηλεκτρονικού εμπορίου και την ολοκλήρωση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών
Στόχοι:
- Να διατυπώσει τις διεθνείς επιχειρηματικές θέσεις πάνω σε βασικές διεθνείς ρυθμιστικές πρωτοβουλίες.
- Να μεταφέρει τις θέσεις του ICC για το ηλεκτρονικό εμπόριο και τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών στον «Γύρο της Doha».
- Να συγκεντρώσει τις μεθόδους για την ασφάλεια και μυστικότητα των δικτύων πληροφορικής.
- Να προωθήσει τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών ως εργαλείο οικονομικής ανάπτυξης και δημιουργίας ψηφιακών ευκαιριών.

Environment and Energy (Περιβάλλον και Ενέργεια)
Αντικείμενο της Επιτροπής είναι να εκφράσει τις επιχειρηματικές θέσεις σε σημαντικά περιβαλλοντικά και ενεργειακά θέματα. Να ηγηθεί, εκπροσωπώντας τον επιχειρηματικό κόσμο, σε διακρατικές διαπραγματεύσεις.
Στόχοι:
- Να υλοποιήσει τις αποφάσεις για την Διατηρήσιμη Ανάπτυξη με ιδιαίτερη έμφαση στους υδάτινους πόρους, την γεωργία και την βιοποικιλότητα.
- Να προετοιμάσει την υποβολή των κλαδικών θέσεων των επιχειρήσεων στις διεθνείς διαπραγματεύσεις για την αλλαγή του κλίματος.
- Να ηγηθεί της παρουσίας της παγκόσμιας επιχειρηματικής κοινότητας σε κύριες διακυβερνητικές διαπραγματεύσεις πάνω σε άλλα περιβαλλοντικά και ενεργειακά θέματα.

Intellectual Property (Πνευματική Ιδιοκτησία)
Στόχος της είναι να διευκολύνει και να δημιουργήσει τις κατάλληλες δομές ώστε ο επιχειρηματικός κόσμος να ωφεληθεί από την διεθνή πνευματική ιδιοκτησία καθώς επίσης και να ξεπεράσει τα εμπόδια προς αυτή τη κατεύθυνση.
Στόχοι:
- Να συμβάλει ώστε οι επιχειρηματικές απόψεις να μεταφερθούν στις κυβερνητικές συζητήσεις σχετικά με τα θέματα της νομική προστασίας της παραδοσιακής γνώσης και των γενετικών στοιχείων συμπεριφοράς.
- Να συμβάλει μαζί με άλλες επιχειρηματικές οργανώσεις στην αποτροπή της διάθεσης των εσόδων από την κατοχύρωση της Πνευματικής Ιδιοκτησίας για άλλους σκοπούς.

Marketing & Advertising (Μάρκετινγκ & Διαφήμιση)
Η Επιτροπή αυτή έχει ως αντικείμενο να υποστηρίξει υψηλά ηθικά πρότυπα στο μάρκετινγκ μέσα από τους κώδικες και τις οδηγίες του ICC και να προωθήσει τις επιχειρηματικές θέσεις στις κυβερνητικές ενέργειες.
Στόχοι:
- Να αναθεωρήσει τους κώδικες του ICC για τις χορηγίες.
- Να αναθεωρήσει τις Οδηγίες του ICC για το Μάρκετινγκ & τη Διαφήμιση στο διαδίκτυο.
- Να εξετάσει τις αξίες της ανάμειξης των καταναλωτών και συμμέτοχων στην επιχειρηματική αυτορρύθμιση.
- Να επηρεάσει την Ε.Ε. στο νομοθετικό έργο της για την προστασία των καταναλωτών.
- Να προωθήσει τις εργασίες της Επιτροπής Ερμηνείας Οδηγιών του ICC.

Taxation (Φορολογία)
Η Επιτροπή εργάζεται για να προωθήσει ένα δίκαιο διεθνές σύστημα φορολόγησης το οποίο να ενθαρρύνει το διασυνοριακό εμπόριο και τις επενδύσεις.
Στόχοι:
- Να ενθαρρύνει την απλοποίηση των εγγράφων τιμολόγησης στις μεταφορές εμπορευμάτων.
- Να προάγει τη δίκαιη εφαρμογή από τις φορολογικές αρχές των κανόνων ακύρωσης.
- Να αναλύσει τη σχέση μεταξύ του φορολογικού συστήματος και των αρχών λογιστικής.
- Να συνεισφέρει στις εργασίες για φορολογικά θέματα που προκύπτουν από το ηλεκτρονικό εμπόριο.

Trade & Investment Policy (Πολιτικής Εμπορίου & Επενδύσεων)
Στόχος της να παραμερίσει τους φραγμούς για το διεθνές εμπόριο και τις επενδύσεις, έπ' ωφελεία όλων των κρατών.
Στόχοι:
- Να κινητοποιήσει την παγκόσμια επιχειρηματική κοινότητα να υποστηρίξει την ημερησία διάταξη ανάπτυξης του Γύρου της Doha.
- Να καταθέσει τις επιχειρηματικές θέσεις πάνω σε θέματα αγροτικού εμπορίου, τοπικών εμπορικών συμφωνιών και διεθνών εμπορικών συστημάτων, προστασίας και προώθησης των επενδύσεων, σε συζητήσεις όπως ο Γύρος της Doha.