Text Size

Παγκόσμια έρευνα 2014: Rethinking Trade and Finance

 

2-7-2014 Το Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο (ICC) ανακοίνωσε σήμερα την Παγκόσμια Έρευνα 2014:  Rethinking Trade and Finance, τη μεγαλύτερη και πιο ολοκληρωμένη παγκόσμια έρευνα μέχρι σήμερα, που συμπεριλαμβάνει στοιχεία από 298 τράπεζες σε 127 χώρες. Η έρευνα καταλήγει στο συμπέρασμα ότι ο ρυθμός ανάπτυξης του διεθνούς εμπορίου έχει μειωθεί δραστικά σε σύγκριση με τα χρόνια πριν από την παγκόσμια οικονομική κρίση.

 

Τα σημαντικότερα σημεία της έρευνας περιλαμβάνουν:

Η έλλειψη διαθέσιμων στη χρηματοδότηση του εμπορίου επιβραδύνει τις παγκόσμιες συναλλαγές.
Η ανάπτυξη του παγκόσμιου εμπορίου ήταν ελάχιστα πάνω από το 3% κατά τη διάρκεια του 2013, αν και κατά το πρώτο τρίμηνο του 2014 ο ρυθμός ανάπτυξης ήταν στο 4% και αναμένεται να επιταχυνθεί στο 5% έως το 2016.

«Είμαστε συγκρατημένα αισιόδοξοι, συνειδητοποιώντας ότι η αισιοδοξία αυτή εντάσσεται σε ένα εύθραυστο διεθνές εμπορικό περιβάλλον", δήλωσε ο Vincent O'Brien, Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της BankingCommissionτου ICC. "Το εύθραυστο περιβάλλον μεγεθύνεται από τις απρόβλεπτες πολιτικές εξελίξεις στις παρυφές της Ευρώπης, στη Μέση Ανατολή, στη Νοτιοανατολική Ασία και άλλα μέρη του αναπτυσσόμενου κόσμου."

Περαιτέρω ενθάρρυνση προήλθε από την έρευνα, με το 68% των ερωτηθέντων ν’ αναφέρονται θετικά στο γεγονός ότι η διαθεσιμότητα χρηματοδότησης του εμπορίου αυξήθηκε κατά αξία σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Ωστόσο το 41% ​​των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι αντιλαμβάνονται ένα έλλειμμα χρηματοδότησης του εμπορίου σε παγκόσμιο επίπεδο. Σύμφωνα με τον κ. O'Brien: «Αυτό το χάσμα εξακολουθεί να αποτελεί μείζονα πρόκληση, ιδίως για τις ΜΜΕ που δεν έχουν πρόσβαση στη χρηματοδότηση του εμπορίου, που ενώ τώρα αναγνωρίζεται ευρέως ως μια κινητήρια δύναμη της ανάπτυξης, οι ΜΜΕ δεν θα είναι σε θέση να συμβάλουν ουσιαστικά στην οικονομική ανάκαμψη και την ανάπτυξη."

 Οι κανονισμοί KYC και AML προκαλούν τις τράπεζες να μειώνουν τις συναλλαγές και τις στενές σχέσεις με τους πελάτες.
Οι κανονισμοί Γνωρίστε Τον Πελάτη σας (KnowYourCustomer-KYC) και Καταπολέμησης του Ξεπλύματος Χρήματος (Anti-MoneyLaundering-AML) προκάλεσαν στο 68% των ερωτηθέντων μείωση στις συναλλαγές. Το 41.03% των ερωτηθέντων ανέφεραν ότι η συμμορφώθηκαν με τους κανονισμούς στη χρηματοδότηση του εμπορίου το 2013 σε μεγαλύτερο βαθμό από ό, τι τα προηγούμενα χρόνια. Βεβαίως, μια τέτοια συμμόρφωση είναι ακριβή, με την Παγκόσμια Έρευνα του ICCνα δείχνει ότι το κόστος της συμμόρφωσης για έναν αντισυμβαλλόμενο φτάνει κατά μέσο όρο έως και τα US $ 75,000.

 Στασιμότητα της ημερήσιας διάταξης των χωρών της G20 για την απελευθέρωση του παγκόσμιου εμπορίου.
Η Παγκόσμια Έρευνα ICC τόνισε επίσης ότι οι χώρες της G20 αντιπροσωπεύουν τα τρία τέταρτα των εμπορικών περιοριστικών μέτρων που επιβλήθηκαν από το 2008, με τα στοιχεία του Word Οργανισμού Εμπορίου (WTO) να δείχνουν ότι οι χώρες αυτές εισήγαγαν 193 νέα εμπορικά περιοριστικά μέτρα μεταξύ Δεκεμβρίου 2012 και Νοεμβρίου 2013. Τέτοιοι περιορισμοί – πολλοί από τις οποίους είναι προστατευτικού χαρακτήρα και επομένως στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό - έχουν καθυστερήσει την ημερήσια διάταξη για το άνοιγμα του παγκόσμιου εμπορίου.

Οι κανονισμοί της Βασιλείας ΙΙΙ που έχουν αντίκτυπο στην τραπεζική ρευστότητα .
65% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι οι κανονισμοί της Βασιλείας ΙΙΙ έχουν επηρεάσει το κόστος των κεφαλαίων και της ρευστότητας της χρηματοδότησης του εμπορίου. Το 72% των ερωτηθέντων συμφώνησαν ότι η Βασιλεία ΙΙΙ έχει κάνει τους οργανισμούς πιο καινοτόμους στην οργάνωση, αν και το 69% τόνισε ότι τους ανάγκασε να αυξήσουν τις τιμές για τους πελάτες τους.

Οι εξαγωγές Νότου-Νότου αντιπροσωπεύουν το 46% των παγκόσμιων εξαγωγών .
Ένα βασικό εύρημα της Παγκόσμιας Έρευνας είναι ότι οι εξαγωγές Νότου-Νότου αντιπροσωπεύουν πλέον το 46% των παγκόσμιων εξαγωγών. Επίσης, το 40% των ερωτηθέντων προσδιόρισε την Ασία ως τον κύριο στόχο για το εμπόριο. Ακόμη και με το εμπόριο σε επιβράδυνση στις αναδυόμενες αγορές, η σημασία τους στην παγκόσμια οικονομία αυξάνεται καθώς ανοίγονται νέοι εμπορικοί δρόμοι. Ωστόσο, αυτές οι αγορές είναι που έντονα αισθάνονται την ελάχιστη διαθεσιμότητα της χρηματοδότησης του εμπορίου. Μέσω της βοήθειας από ανώτερα στελέχη και ηγετών στη διαμόρφωση της πολιτικής, η Παγκόσμια Έρευνα θα μπορούσε να προκαλέσει αλλαγές που θα μειώσουν το κενό χρηματοδότησης του εμπορίου, θα αυξήσουν τη παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα και συνεπώς θα οδηγήσουν στη δημιουργία θέσεων εργασίας.

Ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών στη διευκόλυνση του εμπορίου
Οι Παγκόσμιες έρευνες του ICC παρέχουν αξιόπιστα στατιστικά στοιχεία για τα ενδιαφερόμενα μέρη και τους πολιτικούς ιθύνοντες. Για περισσότερο από τα τελευταία έξι χρόνια η Τραπεζική Επιτροπή του ICCέχει διαδραματίσει βασικό ρόλο στον επηρεασμό της κανονιστικής μεταρρύθμισης", δήλωσε ο Kah Chye Tan, Πρόεδρος της Τραπεζικής Επιτροπής του ΙCC. «Αυτή η έρευνα πέτυχε να έχει ένα υψηλότερο επίπεδο συμμετοχής από ποτέ και μία ευρεία γεωγραφική εμβέλεια, που ενισχύει τον πλούτο των δεδομένων που συλλέγονται. Ως εκ τούτου, πιστεύουμε ότι ο αντίκτυπος των αποτελεσμάτων για τη ρύθμιση της χρηματοδότησης του εμπορίου και την επακόλουθη αλλαγή που θα προκαλέσει, θα είναι η πιο σημαντική έως σήμερα. "

Ολόκληρη την έρευνα μπορείτε να την δείτε εδώ

 

Η Τραπεζική Επιτροπή του ICC ιδρύθηκε το 1931 και έχει εξελιχθεί σε βασικό όργανο λήψης αποφάσεων για τον παγκόσμιο τραπεζικό κλάδο. Το ICC Ελλάς σε συνεργασία με την Ελληνική Ένωση Τραπεζών συμμετέχει ενεργά στη διαμόρφωση και λήψη αυτών των αποφάσεων. Η Τραπεζική Επιτροπή του ICC παράγει καθολικά αποδεκτούς κανόνες και κατευθυντήριες γραμμές για τη διεθνή τραπεζική πρακτική. Οι Κανόνες του ICC για τις Ενέγγυες Πιστώσεις, UCP 600, είναι οι πιο επιτυχημένοι, ιδιωτικώς συνταχθέντες, κανόνες για το εμπόριο που αναπτύχθηκαν ποτέ και χρησιμεύουν ως βάση για δισεκατομμύρια εμπορικές συναλλαγές ετησίως. Τα τελευταία χρόνια, η Τραπεζική Επιτροπή του ICC, έχει δραστηριοποιηθεί στην παραγωγή και καθοδήγηση ζητημάτων σχετικών με τους κινδύνους οικονομικού εγκλήματος και την προληπτική μεταρρύθμιση. Με περισσότερα από 80 χρόνια εμπειρίας και πάνω από 600 μέλη σε πάνω από 100 χώρες, η Τραπεζική Επιτροπή του ICCέχει δικαιωματικά κερδίσει τη φήμη ως της πιο έγκυρης φωνής στον τομέα της χρηματοδότησης του εμπορίου.