Text Size

Παγκόσμια Εταιρική Συμφωνία του ICC

Η Παγκόσμια Εταιρική Συμφωνία του ICC με τις Εθνικές Επιτροπές (10-10-2016)

ICC NEW MIKROΤο Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο (ICC) είναι η μεγαλύτερη και η πιο αντιπροσωπευτική οργάνωση των επιχειρήσεων στον κόσμο. Oι θεμελιώδεις στόχοι μας που καθορίζονται στο Καταστατικό του ICC είναι σαφείς: να υπηρετούμε την επιχειρηματική κοινότητα μέσω της προώθησης του εμπορίου και των επενδύσεων, των ανοικτών αγορές για τα αγαθά και τις υπηρεσίες, της ελεύθερης ροής των κεφαλαίων και της ενδυνάμωσης της οικονομικής ανάπτυξης.

To παγκόσμιο δίκτυο των Εθνικών Επιτροπών του ICC είναι η ραχοκοκαλιά του οργανισμού και παρέχει μια ισχυρή διεθνή βάση μελών, για εμπειρογνώμονες στις διάφορες Επιτροπές Πολιτικής και στις ομάδες εργασίας, για υποψήφιους διαιτητές στο Διεθνές Δικαστήριο Διαιτησίας, καθώς και για τον επηρεασμό των εθνικών κυβερνήσεων. Αυτό το μοναδικό δίκτυο μας δίνει τη νομιμότητα να αποκαλούμαστε «Ο Παγκόσμιος Οργανισμός των Επιχειρήσεων - η φωνή της παγκόσμιας επιχειρηματικής κοινότητας».

Η παρούσα παγκόσμια εταιρική συμφωνία καθορίζει με σαφήνεια τις κατευθυντήριες γραμμές των σχέσεων της Διεθνούς Γραμματείας του ICC, είτε στη διεθνή έδρα του ή αλλού, με τις Εθνικές Επιτροπές και Ομάδες σε πνεύμα συνεργασίας και αμοιβαιότητας. Το Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο είναι επίσης πεπεισμένο για την πρωταρχική ανάγκη ενίσχυσης του σεβασμού των υψηλών προτύπων, των ιδίων κεφαλαίων και της καλής πίστης στις διεθνείς επαγγελματικές και επιχειρηματικές συναλλαγές. Με σκοπό τη δημιουργία μιας διαφανούς και συνεργατικής σχέσης εργασίας, το έγγραφο αυτό είναι το αποτέλεσμα των προτάσεων και συστάσεων της ομάδας εργασίας των Εθνικών Επιτροπών με ανώτερα διευθυντικά στελέχη του ICC.

Προοίμιο

 

Το ICC και η Εθνική Ελληνική Επιτροπή συμφωνούν ότι συμμερίζονται τους ακόλουθους στόχους:

 

 • να προωθούν το διεθνές εμπόριο και τις επενδύσεις και να εξαλείψουν τα εμπόδια και τις στρεβλώσεις στο διεθνές εμπόριο, με σκοπό την προώθηση της παγκόσμιας οικονομικής ανάπτυξης.
 • να προωθούν το οικονομικό σύστημα αγοράς που βασίζεται στον ελεύθερο και θεμιτό ανταγωνισμό, την εταιρική υπευθυνότητα και την αειφόρο ανάπτυξη.
 • να προωθούν την οικονομική ανάπτυξη των ανεπτυγμένων και αναπτυσσόμενων οικονομιών.
 • να εργάζονται από κοινού - σε πνεύμα συνεργασίας και σύμφωνα με το Καταστατικό του ICC – για να ενισχύσουν και να αναπτύξουν περαιτέρω τον ρόλο του ICC ως την πιο έγκυρη και διεθνώς αντιπροσωπευτική οργάνωση των επιχειρήσεων.
 • να είναι η φωνή της επιχειρηματικής κοινότητας σε βασικά διεθνή ζητήματα που έχουν σημασία για τις επιχειρήσεις.
 • να προάγουν τη βιώσιμης ανάπτυξη και την υπεράσπιση των κατάλληλων νομοθετικών πλαισίων που
 • προωθούν την καινοτομία και την ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα.
 • να προωθούν τη συγγραφή και διαμόρφωση των ρυθμιστικών κανόνων και προτύπων του ICC και την ανάπτυξη της παγκόσμιας πολιτικής από τις επιχειρήσεις, καθώς και την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του ICC, προϊόντων και υπηρεσιών, (ιδίως την Επίλυσης Διαφορών του ICC, την υπεράσπιση της πολιτική του και την Ακαδημία του ICC).
 • να εκπροσωπούν και να υπερασπίζονται τα συμφέροντα του ICC και να προστατεύουν τη χρήση του εμπορικού σήματός , την πνευματική ιδιοκτησία και τις αξίες του.
 • να συμμορφώνεται με το Καταστατικό του ICC.
 • να προτείνουν διαιτητές στα αιτήματα του Διεθνούς Δικαστηρίου Διαιτησίας.
 • να αναπτύσσουν κοινές δραστηριότητες με άλλες Εθνικές Επιτροπές.
 • να ορίζουν εκπροσώπους στην Επιτροπές του ICC.

 

Το ICC παρέχει τα ακόλουθα δικαιώματα στην Εθνική Επιτροπή

 • Να έχει την αποκλειστική αντιπροσώπευση του ICC σε εθνικό επίπεδο.
 • Να προσελκύει ως μέλη στο ICC επιχειρήσεις, επαγγελματικές/νομικές εταιρείες, εμπορικά επιμελητήρια και τοπικές επιχειρηματικές οργανώσεις.
 • Να χρησιμοποιεί το λογότυπο του ICC στο επιστολόχαρτο, στην ιστοσελίδα της και σε άλλες μορφές επικοινωνίας, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του ICC που έχουν καθοριστεί για το σκοπό αυτό. Αυτό το δικαίωμα περιορίζεται στην Εθνική Επιτροπή και σε άλλες οντότητες που έχουν εξουσιοδοτηθεί από την Εθνική Επιτροπή και δεν επεκτείνεται σε μεμονωμένα μέλη.
 • Να απολαμβάνει πλήρη δικαιώματα ψήφου (όπως ορίζεται στο Καταστατικό) στο ανώτατο όργανο λήψης αποφάσεων του ICC - το Παγκόσμιο Συμβούλιο του ICC.
 • Να εκπροσωπεί τις θέσεις του ICC προς την κυβέρνησή της και άλλες εθνικές αρχές / οργανώσεις.
 • Να συμμετέχει σε Επιτροπές του ICC, σε εκδηλώσεις και δραστηριότητες, που είναι προσβάσιμες σε όλες τις Εθνικές Επιτροπές και τα μέλη.
 • Να υποβάλλει απόψεις, γνώμες και θέσεις για την ανάπτυξη όλων των εργασιών του ICC, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων και των πολιτικών. Όλες οι Εθνικές Επιτροπές έχουν ισότιμη έκφραση στις εργασίες του ICC.
 • Να ορίζει μέλη στο Διεθνές Δικαστήριο Διαιτησίας του ICC.
 • Να διανέμει και να διαχέει δωρεάν στα μέλη του ICC στη χώρα της, το Δελτίο Επίλυσης Διαφορών του ICC.
 • Να διορίζει μέλη στις Επιτροπές του ICC.
 • Να της παρέχεται η ευκαιρία να είναι ο διανομέας για τις δημοσιεύσεις του ICC, τις υπηρεσίες, τα προϊόντα και τα προγράμματα κατάρτισης στη χώρα της Εθνικής Επιτροπής και να συνάπτει ξεχωριστή εμπορική συμφωνία με την ICC Services SA ή/και την Ακαδημία του ICC, το δελτίο ΑΤΑ, τα πιστοποιητικά προέλευσης κ.λπ.

 

 

 1. Δεσμεύσεις του ICC προς την Εθνική Επιτροπή

 

 • Να εγγυάται βοήθεια και υποστήριξη προς την Εθνική Επιτροπή και τα μέλη της σε καίρια διεθνή επιχειρηματικά θέματα στο πλαίσιο της αποστολής του ICC. Να απαντήσει σε ερωτήματα από Εθνικές Επιτροπές και τα μέλη τους και να επιζητεί τη συνεχή βελτίωση σε στενή συνεργασία με τις Εθνικές Επιτροπές.
 • Να διατηρεί διεθνή γραμματεία που θα παρέχει γνώσεις, δυναμική και αποτελεσματική στήριξη του προγράμματος σε όλα τα μέλη του ICC, σε στενή συνεργασία με τις Εθνικές Επιτροπές.
 • Να προσφέρει στην Εθνική Επιτροπή κατάρτιση, συμβουλές και κατευθυντήριες γραμμές, έτσι ώστε να μπορεί να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της έναντι του ICC. Καθώς και να ενθαρρύνει τις ανταλλαγές εμπειριών, τεχνογνωσίας και γνώσης μεταξύ των Εθνικών Επιτροπών, συμπεριλαμβανομένων των δυνατοτήτων "αδελφοποίησης" μέσω διμερών και πολυμερών πρωτοβουλιών.
 • Να υποβοηθά και να στηρίζει Εθνικές Επιτροπές στην προσέλκυση νέων μελών και, κατόπιν αιτήματος, στην αποτελεσματική ανάπτυξη της Εθνικής Επιτροπής.
 • Να παρέχει στις Εθνικές Επιτροπές όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τις εκδηλώσεις του ICC, τις πολιτικές, τους κώδικες, τους κανόνες και κατευθυντήριες γραμμές, καθώς και τις λειτουργίες του ICC, τα οικονομικά, τις δημοσιεύσεις, τα προϊόντα, τις υπηρεσίες, κ.λπ.
 • Να παρέχει την Εθνική Επιτροπή και τα μέλη της όλα τα σχέδια και τα έγγραφα εργασίας, κατά τρόπο έγκαιρο και όπου είναι δυνατόν, εκ των προτέρων, με το κατάλληλο χρονικό περιθώριο για σχολιασμό και παρατηρήσεις πριν από την οριστικοποίησή τους, όπως ανακοινώσεις πολιτικής του ICC, κανόνες, κ.λπ. Στις περιπτώσεις διαφορετικών απόψεων, το ICC θα ενθαρρύνει και θα διευκολύνει το διάλογο μεταξύ των ενδιαφερόμενων Εθνικών Επιτροπών με αρμόδια στελέχη και αξιωματούχους της Επιτροπής του ICC προκειμένου να υπάρξει μια αποδεκτή λύση.
 • Να προσφέρει ευκαιρίες στις Εθνικές Επιτροπές για να ορίσουν διαιτητές στο Διεθνές Δικαστήριο Διαιτησίας του ICC, σύμφωνα με το ισχύον σημείωμα του Δικαστηρίου προς τις Εθνικές Επιτροπές, και να υποβοηθά στη διοργάνωση εκδηλώσεων για την προώθηση των υπηρεσιών επίλυσης διαφορών του ICC, συμπεριλαμβανομένων των ADR και της Διαιτησίας.
 • Να παρέχει πρόσβαση σε όλα τα εξειδικευμένα τμήματα του ICC και τις Υπηρεσίες του ICC.
 • Να κάνει χρήση και να αναπτύσσει ενεργά το δίκτυο επαφών του ICC σε όλο τον κόσμο.
 • Να παρέχει πληροφορίες για όλες τις δραστηριότητες και τις εξελίξεις του ICC.
 • Να ενημερώνει και να διαβουλεύεται με την Εθνική Επιτροπή για σημαντικές πρωτοβουλίες στη χώρα της Εθνικής Επιτροπής.
 • Να ενημερώνει και να παρέχει ικανή γνωστοποίηση στις Εθνικές Επιτροπές, ως αποκλειστικών συνεργατών, όταν προσελκύουν μέλη ή συμμετέχουν σε επίσημες κυβερνητικές επισκέψεις στη χώρα της Εθνικής Επιτροπής, και να συνεργάζεται στενά με την Εθνική Επιτροπή για την προσέλκυση προβολής.
 • Να μεγιστοποιεί τη χρήση του ισχυρού παγκοσμίου δικτύου του ICC, προσκαλώντας Εθνικές Επιτροπές να εκπροσωπούν το ICC σε συναντήσεις και συζητήσεις που λαμβάνουν χώρα στην πατρίδα τους, ανάλογα με την περίπτωση.
 • Να διαθέτει όλες τις εκδόσεις προς κάθε χρήση των μελών της (ετήσια έκθεση, εγχειρίδιο, διαφημιστικό υλικό, δηλώσεις, κ.λπ.).
 • Να συμβουλεύει και να ενημερώνει τις Εθνικές Επιτροπές για την παγκόσμια στρατηγική του ICC και το Πρόγραμμα Δράσης.

 

 1. Οι δεσμεύσεις της Εθνικής Επιτροπής έναντι του ICC

 

 • Nα συμπεριλαμβάνει στη σύνθεση των μελών της κορυφαίες εταιρείες, επαγγελματικά / δικηγορικά γραφεία, μεγάλες επιχειρηματικές ενώσεις, κορυφαία εμπορικά επιμελητήρια καθώς και μικρότερες επιχειρήσεις με διεθνή συμφέροντα.
 • Να εξασφαλίζει την εγκαθίδρυση μιας υγιούς και βιώσιμης οικονομικής δομής, με τα δικά της συγκεκριμένα μέλη  που συμμετέχουν πλήρως στη διαιτησία του ICC, στην παραγωγή κανόνων,  στις αποφάσεις πολιτικής και τις διεθνείς δραστηριότητες συνηγορίας.
 • Να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσει ότι τα μέλη της αποτελούν μια ευρεία και ισορροπημένη εκπροσώπηση των επιχειρήσεων της χώρας, με ιδιαίτερη έμφαση σε εκείνες τις εταιρείες που είναι οι πιο ενεργές  στις παγκόσμιες αγορές.
 • Να αναζητήσει και εκλέξει / διορίσει ως Πρόεδρο της Εθνικής Επιτροπής ένα εθνικά αναγνωρισμένο υψηλόβαθμο στέλεχος / ηγέτη μιας φημισμένης εταιρείας.
 • Να εκπληρώνει τις οικονομικές υποχρεώσεις της προς το ICC με την τακτική και έγκαιρη πληρωμή των Συνδρομών Μέλους του ICC.
 • Nα ενημερώνεται σχετικά με τις δραστηριότητες του ICCμέσω του δικτύου των πληροφοριών που τίθενται στη διάθεσή της και να διατηρεί στενή επαφή και συνεργασία με τη Διεθνή Γραμματεία του ICC.
 • Να κοινοποιεί  αμελλητί στα μέλη της, κατά περίπτωση, τις πληροφορίες που έλαβε από τη Διεθνή  Γραμματεία του ICC, συμπεριλαμβανομένων των εκθέσεων για το έργο των Επιτροπών, τις ανακοινώσεις, τις έρευνες, τα ερωτηματολόγια, τα έγγραφα εργασίας και τις εκθέσεις δραστηριότητας του ICC.
 • Να παρέχει στελέχη επιχειρήσεων και εμπειρογνώμονες από τα μέλη της, για  να συνεισφέρουν στο έργο των Επιτροπών του ICC, στη διαμόρφωση των κανόνων του ICC, στις δηλώσεις πολιτικής και άλλες εργασίες.
 • Να μεταφέρει τις επίσημες θέσεις του ICC στην κυβέρνηση για την πλειοψηφία του συνόλου των αιτημάτων που κοινοποιούνται  στις  Εθνικές Επιτροπές από τη Διεθνή Γραμματεία του ICC. Σε περιπτώσεις διαφωνίας με την επίσημη θέση του ICC, η Εθνική Επιτροπή πρέπει να ενημερώνει το ICC σχετικά με τους λόγους οριοθέτησής τους σε τοπικό επίπεδο.
 • Να εξασφαλίζει ότι οι επίσημες θέσεις του ICC εκφράστηκαν από την Εθνική Επιτροπή στα πλαίσια της εκπροσώπησης του ICC.
 • Να εκπροσωπείται στις κύριες επίσημες εκδηλώσεις του ICC.
 • Να υποστηρίζει και να προωθεί ενεργά τις υπηρεσίες επίλυσης διαφορών του ICC και ειδικότερα, τη διαιτησία μεταξύ των εθνικών επιχειρήσεων και τη νομική κοινότητα. H Εθνική Επιτροπή να προτείνει διαιτητές, διαμεσολαβητές, αμερόληπτους (ουδέτερους) και εμπειρογνώμονες, με κατάλληλα προσόντα και διαθεσιμότητα, (σύμφωνα με τα σχετικά έγγραφα του Διεθνούς Διαιτητικού Δικαστηρίου του ICC προς τις Εθνικές Επιτροπές), όταν τούτο ζητηθεί από τις διάφορες γραμματείες επίλυσης διαφορών του ICC. Η υποβολή πρότασης από την Εθνική Επιτροπή για διαιτητές / αμερόληπτους / εμπειρογνώμονες, δεν θα πρέπει να εξαρτάται από την ένταξή των ως μελών.  Οι τελικές αποφάσεις για το διορισμό / πρότασή τους λαμβάνονται από το Διεθνές Διαιτητικό Δικαστήριο ή άλλο αρμόδιο όργανο των υπηρεσιών επίλυσης διαφορών του ICC.
 • Μια Εθνική Επιτροπή δεν μπορεί, χωρίς προηγούμενη συμφωνία του Προέδρου του Διεθνούς Διαιτητικού Δικαστηρίου του ICC  να επιδίδεται σε δραστηριότητες που ανταγωνίζονται με τις υπηρεσίες επίλυσης διαφορών του ICC. Ειδικότερα, η Εθνική Επιτροπή δεν μπορεί (i) να συνάπτει συνεργασία ή συμφωνία προώθησης με τους κύριους διεθνείς ανταγωνιστές του Διεθνούς  Διαιτητικού Δικαστηρίου του ICC  και (ii) να λειτουργεί ή να υποστηρίζει άμεσα ένα ίδρυμα που διεξάγει περιπτώσεις διαιτησίας. Κάθε φορά που, με προηγούμενη συναίνεση του Διεθνούς  Διαιτητικού Δικαστηρίου του ICC, ένα Επιμελητήριο που φιλοξενεί μία Εθνική Επιτροπή λειτουργεί ή υποστηρίζει ένα τοπικό κέντρο διαιτησίας, η Εθνική Επιτροπή πρέπει διασφαλίζει ότι (i) το εν λόγω κέντρο διαιτησίας δεν λειτουργεί με την επωνυμία του ICC ή ότι χρησιμοποιεί το εμπορικό σήμα του ICC με οποιονδήποτε τρόπο, (ii) διατηρείται ένας κατάλληλος θεσμικός και λειτουργικός διαχωρισμός  μεταξύ της Εθνικής Επιτροπής και του  κέντρου της διαιτησίας, το οποίο η Εθνική Επιτροπή δεν προωθεί άμεσα, και (iii) το κέντρο διαιτησίας δεν θα διαχειρίζεται υποθέσεις υπό τους Κανόνες Διαιτησίας του ICC.
 • Να μην δημιουργεί σύγχυση με τους κανόνες του Διεθνούς  Διαιτητικού Δικαστηρίου του ICC για την επίλυση διαφορών (όπως οι κανόνες ICC Rules of Arbitration, ICC Expert Rules, ICC ADR rules, ICC Dispute Boards Rules κλπ,) μέσω της υιοθέτησης τοπικών κανόνων που απομιμούνται ή προσαρμόζουν τους εν λόγω κανόνες του ICC.
 • Να αυξήσει την ευαισθητοποίηση για το έργο του ICC στη χώρα, ιδιαίτερα μεταξύ της επιχειρηματικής κοινότητας, μέσω δράσεων στα εθνικά μέσα ενημέρωσης, οι οποίες μπορούν να αναλαμβάνονται σε συνεργασία με τη Διεθνή Γραμματεία του ICC, όπως απαιτείται.
 • Να  παρακολουθεί σε εθνικό επίπεδο την  προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας του ICC, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά,  της εμπορικής ονομασίας,  του λογοτύπου του και των δημοσιεύσεών του. Τυχόν παραβάσεις πρέπει να αναφέρονται αμέσως στη Διεθνή Γραμματεία του ICC.
 • Να μην αναπαράγει ή/και εμπορεύεται οιοδήποτε υλικό του ICC, συμπεριλαμβανομένων βιβλίων και ηλεκτρονικών εγγράφων, χωρίς την πρότερη συμφωνία του ICC.
 • Να συμμορφώνεται με τις διαχειριστικές απαιτήσεις, όπως επεξηγούνται στο συνημμένο Διαχειριστικό Παράρτημα (Administrative Annex).

 

 1. Η μη συμμόρφωση με τις δεσμεύσεις και τις υποχρεώσεις

 

 • Το Παγκόσμιο Συμβούλιο του ICC, το υψηλότερο κυβερνητικό και λήψης αποφάσεων όργανο, έχει το δικαίωμα να επανεξετάσει την τήρηση της Παγκόσμιας Εταιρικής Συμφωνία του ICC, προς το συμφέρον όλων των Εθνικών Επιτροπών [Ομάδες] και τα μέλη του ICC. Αν μια Εθνική Επιτροπή βρίσκεται σε μη συμμόρφωση, θα πρέπει να οριστεί ένα κατάλληλο χρονικό διάστημα από το ICC, για να συνεργαστεί με την Εθνική Επιτροπή για να την βοηθήσει στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών της. Μετά από αυτό το χρονικό διάστημα, το Παγκόσμιο Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να καταγγείλει την παρούσα συμφωνία και να αποσύρει τα δικαιώματα εκπροσώπησης, εφόσον κρίνει ότι οι υποχρεώσεις της Εθνικής Επιτροπής προς το ICC δεν έχουν ακόμα επιτευχθεί. Η απόφαση αυτή πρέπει κανονικά να λαμβάνεται όχι πριν περάσει ένας χρόνος αφότου η Εθνική Επιτροπή έχει ενημερωθεί ότι οι υποχρεώσεις της δεν έχουν εκπληρωθεί. Η Εθνική Επιτροπή έχει το δικαίωμα να προσφύγει στην Προεδρία, η οποία θα προβαίνει στις διαβουλεύσεις που κρίνει σκόπιμες, και θα κάνει σύσταση προς το Παγκόσμιο Συμβούλιο.
 • Το Εκτελεστικό Συμβούλιο του ICC έχει δημιουργήσει μια επιτροπή, την Επιτροπή του Παγκόσμιου Δικτύου (The Global Network Committee), για να αναθεωρήσει, για λογαριασμό της, όλα τα θέματα που αφορούν τις Εθνικές Επιτροπές [Ομάδες], συμπεριλαμβανομένης της συμμόρφωσης, τις συνδρομές, τις δραστηριότητες της Εθνικής Επιτροπής και τα επίπεδα απόδοσης. Η Επιτροπή του Παγκόσμιου Δικτύου θα επιβλέπει τακτικά τις δεσμεύσεις / υποχρεώσεις μεταξύ των Εθνικών Επιτροπών [Ομάδες] και της Γραμματείας του ICC και θα μπορεί να γνωμοδοτήσει επί αιτήματος. Η Επιτροπή του Παγκόσμιου Δικτύου κάνει εκθέσεις στην Εκτελεστική Επιτροπή, τουλάχιστον 3 φορές ετησίως και θα εκπροσωπείτε από μέλη των Εθνικών Επιτροπών από όλες τις περιοχές, τα επίπεδα και τα μεγέθη. Η Επιτροπή του Παγκόσμιου Δικτύου θα υποβάλλει τις αιτήσεις και συστάσεις της στην εκτελεστική επιτροπή.

 

Παράρτημα

 

 • Η Εθνική Επιτροπή παρέχει στη διεθνή γραμματεία του ICC όλες τις σχετικές πληροφορίες για τα μέλη του ICC στη χώρα του, σύμφωνα με το πρότυπο λίστας μελών του ICC.
 • Όλα τα νέα μέλη και οι ακυρώσεις των μελών θα κοινοποιούνται στη διεθνή γραμματεία του ICC σε εύθετο χρόνο. Σύμφωνα με τις υποχρεώσεις του ICC κατά το γαλλικό δίκαιο, μία πλήρως ενημερωμένη λίστα μελών πρέπει να παρέχεται στη Διεθνή Γραμματεία τουλάχιστον μία φορά το χρόνο. Ο κατάλογος των μελών της Εθνικής Επιτροπής που καταγράφεται στη βάση δεδομένων της διεθνούς γραμματείας, θα τίθεται στη διάθεση της Εθνικής Επιτροπής όποτε ζητηθεί.
 • Μία φορά το χρόνο η Εθνική Επιτροπή παρέχει στη διεθνή γραμματεία του ICC μία ακριβοδίκαιη έκθεση των οικονομικών της, συμπεριλαμβανομένων των εσόδων, των συνδρομών των μελών, κ.λπ.
 • Η Εθνική Επιτροπή χρησιμοποιεί το εμπορικό σήμα, το λογότυπο και τις παρουσιάσεις του ICC ακλουθώντας μόνο τις κατευθυντήριες γραμμές που εκδίδονται από διεθνή γραμματεία του ICC.
 • Όταν ζητηθεί, η Εθνική Επιτροπή οφείλει να συμπληρώνει ερωτηματολόγια σχετικά με τα μέλη της και τις δραστηριότητές της. Αυτές οι πληροφορίες θα χρησιμοποιούνται για εσωτερικούς σκοπούς από το ICC, μόνο για να καταστεί δυνατή η καλύτερη κατανόηση των εξελίξεων και των αναγκών της Εθνικής Επιτροπής.
 • Η Εθνική Επιτροπή  θα πρέπει να εξασφαλίσει την αναγκαία διοικητική υποδομή και ανθρώπινο δυναμικό για να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της. Θα πρέπει να τηρεί τους ισχύοντες νόμους και τις διεθνείς επιχειρηματικές πρακτικές.
 • Η Εθνική Επιτροπή θα πρέπει να λαμβάνει την κατάλληλη ασφαλιστική κάλυψη.
 • Στην Εθνική Επιτροπή  θα παρέχονται με όλες τις απαραίτητες κατευθυντήριες γραμμές για την εκπλήρωση αυτών των διοικητικών καθηκόντων.